آن را کوتاه و توصیفی نگه دارید تا به عنوان نتایج جستجو در توضیحات پیوند ظاهر شود
بازدیدکنندگان می توانند جستجوی خود را با دسته بندی ها و امکانات مورد نیازشان فیلتر کنند - پس مطمئن شوید که آنها را بدرستی انتخاب کرده و شامل همه موارد مربوطه می شوند
اگر این مکان مهم نیست، این را خالی بگذارید
اولین تصویر در کارت های فهرست نمایش داده خواهد شد.
به راحتی می توانید قالب متن را متناسب با نیازهای خود تغییر دهید.
شما می توانید پانل های مشابه دیگری را اضافه کنید تا به کاربر کمک کنید فرم را پر کند